Ekaterinburg Street. Tatishcheva 100 of.9 info@atomtehelektro.ru
8 (343) 380-29-77
8 (343) 380-26-76
Phone:

+7 (343) 380-26-77
+7 (343) 380-26-76
+7 (343) 200-40-80

Fax:

(343) 380-29-77

Address:

Yekaterinburg city st. Tatishchev, 100 of. 9

Commercial DirectorateManagement of constructionQuality Service

Peshkichev Evgeniy Anatolievich

 +7 (343) 380-27-77

E-mail: info@atomtehelektro.ru

Golyakov Valeriy Vladimirovich

 +7 (343) 380-26-77

E-mail: info-uks@atomtehelektro.ru

Gaponenko Anastasiya Evgenyevna

 +7 (343) 380-29-77

E-mail: info@atomtehelektro.ru